Városi vagyongazdálkodás

Biatorbágy városa az egyik legtehetősebb a Budapesti agglomerációban található települések közül. Bevételeiből összesen éves szinten körülbelül 18,5 milliárd forint (2024-ben pontosan 18 480 853 015) elköltéséről dönt. Ezt azonban véleményünk szerint nem megfelelően teszi: koncepcionalitása, hatékonysága, átláthatósága mind megkérdőjelezhető.

A városi vagyongazdálkodás a költségvetési koncepción alapszik, mely tervszerű gazdálkodásra használhatatlan, költségvetési prioritások felállítására alkalmatlan!

„Biatorbágy Város Önkormányzata 2024-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A már megkezdett fejlesztések során továbbra is számítunk uniós-, országos- és térségi támogatásokra. „

Biatorbágy jelenlegi vagyongazdálkodása három részre tagolódik:

 1. Kötelezően ellátandó feladatokkal járó kiadások 
 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások
 3. Fejlesztési célú kiadások 

A fent felsoroltak közül a kötelezően ellátandó feladatokkal járó költségre nincsen a város képviselő-testületének jelentős befolyása. Ezt leginkább a város polgármestere, jegyzője és az intézmények vezetői tudják kordában tartani hatékony működtetéssel az intézményi költségvetések keretein belül. A jogszabályok a feladatok elvégzését írják elő, de ezeknek a kivitelezési módja (és költsége) sok esetben helyben dől el.

Az önként vállalt feladatok köre a testület hatáskörébe tartozik. Az önként vállalt feladatok átvizsgálása minden évben szükséges, ugyanakkor jelentős változtatása jellemzően csak hozzáadással / minimális változtatással indokolt. Eltérő esetben az életminőség romlását idézhetné elő. 

A fejlesztési célú kiadások tartalmazzák az összes olyan tételt, melyet az első kettő pont nem fed le, legyen az például oktatási intézményfejlesztés, közlekedésfejlesztés, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, útfelújítás, infrastruktúra-fejlesztés, stb.

A koncepció alapvetései, az abban foglalt feladatok nem vitathatóak, miszerint a város költségvetését folyamatosan, tervekre épülően kell meghatározni, és az általános, kötelezően vagy önként vállalt feladatokat el kell látni. Ugyanakkor a koncepció kivitelezése véleményünk szerint több okból is hibás:

 • a koncepciót elkészülte után ugyan, közmeghallgatáson megvitatják, de ennek időszakában a költségvetés már elkészült;
 • a koncepció nem hosszú távra tekint előre és évente változhat, nincs mögötte egy több évre előre tekintő terv, városfejlesztési koncepció;
 • elaprózza a meglévő vagyonelemek megmentését, folyamatosan új elemek építését előtérbe helyezve.

Véleményünk szerint Biatorbágynak egy adott irányba kellene a költségvetését évről évre vinni, melyben az időszakosan felmerülő pályázatok nem lehetnek komoly befolyásoló tényezők. Természetesen, amennyiben olyan lehetőség adódik, mely nem adott évre volt tervezve, de támogatással előrébb hozható a megvalósítás, vagy új igény keletkezik a tervezés és megvalósítás között, úgy ezt lehet rugalmasan kezelni.

A fent vázolt jelenlegi helyzettel szemben a Biatorbágyért Egyesület az alábbi elvek és konkrét intézkedések mentén javasolja működtetni Biatorbágy vagyongazdálkodását:

 • Koncepcionális költségvetés
  • Kívánatos, hogy a település megfelelő, és a lakosság által elfogadott jövőképpel rendelkezzen, amely irányába a testületnek felhatalmazása van haladni. Így javasoljuk egy hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció megalkotását, és ehhez illeszkedve készüljön az éves koncepció, amelyhez lehet a költségvetést összeállítani, ahhoz igazítani.
  • Javasoljuk, hogy azon költségekkel kapcsolatban, amelyek nem támogatják szorosan a koncepcióban megfogalmazott célokat (leszámítva szükséges / vészhelyzeti kiadásokat), csak több körben megvitatott esetben térhessen el a testület és a városvezetés. 
 • Következetesség / pályázati lehetőségek:
  • Biatorbágy csak és kizárólag (a vis major eseteket kizárva) azon lehetőségekre pályázik, amelyek a korábban elfogadott koncepciót támogatják, és nem kötelezik el hosszú távra más irányba.
 • Fenntartható költségvetés:
  • A költségvetés egyensúlyának fenntartása. 2020 és 2024 között a város tervezett kiadásai 400%-ot míg bevételei összesen 200%-ot nőttek. Ebben szerepet játszik a pályázati források elnyerésére elkülönített önerő, melyhez hitel felvételére van szüksége a városnak. Ez hosszú távon tervezendő, hogy az eladósodás elkerülhető legyen.
 • Kiszámítható költségvetés:
  • Javasoljuk, hogy Biatorbágy önkormányzata hitelt beruházásra csak olyan esetben vehessen fel, amelynek hosszú távú megtérülése alátámasztható. A megtérülés nem minden esetben anyagi, lehet az az oktatással, jövőképpel kapcsolatos is.
 • Átlátható költségvetés:
  • Az átláthatóság érdekében Biatorbágy önkormányzata minden gazdálkodással kapcsolatos szerződését kezelje egy nyilvános, bárki által hozzáférhető adatbázisban, amelyben kerüljön rögzítésre minden, törvényleg szabadon megismerhető információ az összes megbízási, vállalkozási szerződésről, a kifizetett számlákkal, jogcímekkel. Ezáltal azok könnyedén áttekinthetővé, bármikor visszakövethetővé és összemérhetővé válhatnak. A megjelenő adatok minden esetben feldolgozhatóak legyenek, ne PDF formátumban átláthatatlanul jelenjenek meg, amelyek a feldolgozhatóságot gátolják. 
  • A költségvetés struktúráját változtató döntések legalább 2 alkalommal jelenjenek meg a képviselő-testület előtt, hogy a lakosságnak és a képviselőknek legyen idejük azt két ülés között megvitatni a lehetséges következményeket, azokat megfontolva dönteni. Kifejezetten kitérve itt a hitelek felvételére, amelyek több évre meghatározzák Biatorbágy szabadon felhasználható pénzeszközeinek sorsát (az eddigi gyakorlatban a szakbizottsági döntés után sokszor már aznap el is fogadta a képviselő-testület jelenlegi többsége, gyakorlatilag mérlegelés nélkül). Minden a költségvetést érintő kérdésben biztosítani kell a lakosság rálátását két ülés közt (kivételt képeznek az azonnali intézkedést igénylő tételek, amelyeket SZMSZ-ben kell meghatározni).
  • Javasoljuk az éves költségvetés többkörös elfogadását: a januári ülésen az előzetes költségvetés kidolgozása az intézményi költségvetésekkel; februári ülésen a részletes elfogadás.
 • Gazdasági alapú működtetés:
  • Biatorbágy saját fenntartású intézményeinél törekedni kell a motiváló működtetésre, melyek az intézmények dolgozóinak bérezésében kell pozitív hatással megjelenni.
  • Kevesebb néha több alapú gondolkodás a költségvetésben: Biatorbágy önkormányzata törekedjen a meglévő gazdasági szervezetek, szociális, kulturális intézményeinek és egyéb kisvárosias környezetének fejlesztésére új fejlesztések megvalósítása helyett.
 • Részvételi/ közösségi költségvetés bevezetése:
  • A város hozzon létre egy részvételi költségvetési alapot, amely a város bevételeinek 1%-a felett rendelkezik, hogy ténylegesen a város lakói dönthessenek akár nagyobb volumenű kérdésekben, ezzel elősegítve a demokratikus döntéshozatalt, a város lakosságát bevonva ezekbe a kérdésekbe. (Erre látunk már jó példákat: Szentendrén városrészekre vonatkozóan, közvetlen szomszédunkban, Törökbálinton pedig az egész városra vonatkozóan működtetnek ilyen közösségi költségvetést.)
  • A Pénzügyi bizottság és a képviselő-testület munkájának segítésére alakuljon helyi költségvetési tanács, melynek tagjait nyílt pályázat útján választja a képviselő-testület.
 • Zöld energiára alapuló jövőkép a költségvetésben:
  • Biatorbágy önkormányzata a fejlesztési célú költségvetési keret 10%-át legyen köteles zöld / megújuló energetikai fejlesztésre fordítani 5 évig a saját ingatlanfenntartásaival kapcsolatban.
 • Nyílt közbeszerzések támogatása
  • Ahol a törvény lehetővé teszi, ott minden esetben ragaszkodni kell a nyílt közbeszerzéshez, mivel a nagyobb verseny alacsonyabb költségeket jelenthet.
 • Többajánlatos döntések:
  • Kisebb beruházások esetében is minimum három ajánlat bekérése ugyanazon tartalomra szükséges, az ajánlatokat előzetesen öt munkanappal a testületi / bizottsági ülések előtt meg kell ismertetni a testület tagjaival.
 • Beruházási döntések meghozatala, elbírálása
 • Beruházási döntéseknél a lehető legkedvezőbb ár-érték arány elve alapján szülessenek döntések. Az érték természetesen nem kizárólag anyagiakban értelmezendő.

A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a város vagyonának gondos kezelése, valamint a város intézményeinek magas szintű és hatékony működtetése mellett.

Ulicza Máté

1985-ben születtem Budapesten. 2009-ben költöztem Biatorbágyra, feleségem addigra már 20 év hosszú biatorbágyi tapasztalata alapján. A Biatorbágyra költözésem nehéz döntés volt akkoriban számomra, de nem is tudtam mekkora szerencsém van, hogy ezt megtehetem!  

Sok helyen jártam már, sok mindent tapasztaltam, láttam már, közben mérnöki diplomát szereztem, vállalkozást vezettem, multinacionális cég vezető beosztásában dolgoztam, de valahogy mindig ugyanide tértem és térek vissza. Tudtam, hogy amennyiben lesz gyermekem, nekik ez egy megfelelő környezet lesz a felnevelkedéshez, közel a fővároshoz, mégis természet és jó szomszédság közelében. Ez be is bizonyosodott, mind a három gyermekem így éli meg itt az életét, és szeretne is hosszú távon itt maradni. Ezért is igyekszem képviselni Biatorbágy lakosságát 2019 óta Biatorbágy Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságában is.

Azt gondolom, hogy Biatorbágy kiemelkedő adottságokkal rendelkezik, amelyet csak és kizárólag közösen tudunk tovább javítani, gondozni, közösen tehetjük jobbá. Biatorbágy ne lépje át kisvárosias, családi jellegét, se építészetben, se pedig gondolkodásban, mert úgy el tudja veszíteni varázsát. Ez az elképzelés nem függ lakosságszámtól, területbővüléstől, ez kultúráról, együttélésről szól – a Biatorbágyért Egyesület tagjaként többek között ezekért szeretnék dolgozni. 

Az én Biatorbágyom: beszélgetés Ulicza Mátéval