Biatorbágyi közművek: a szennyvízkezelés

A közüzemi szolgáltatások közül a szennyvízkezelés az egyik legégetőbb kihívás jelenleg Biatorbágyon. Túlnépesedett városunkban a szennyvíztisztító elérte kapacitásának végét, a jelenlegi városvezetés egyelőre keresi a megoldást a problémára. Rövid helyzetelemzésünk és javaslataink a helyzet kapcsán.

A jelenlegi szennyvíztisztító telepet a kilencvenes évek első felében tervezték, és 1994 márciusától üzemel. Eleveniszapos technológiájú, mechanikai, biológiai és kémiai tisztítási fokozattal rendelkezik. A telep tervezett terhelése 2000 m3/nap hidraulikai és 600 kg BOI5/nap szennyezőanyag terhelés, ami 10 000 LE-nek (lakosegyenértéknek) felel meg.

A telep tisztítókapacitása a 2018. évi korszerűsítése és bővítése után ez 3000 m3/nap hidraulikai, 1600 kg BOI5/nap szennyezőanyag, és ezekből eredően 26 667 LE teljesítményre növekedett. A 2018. évi KSH adatok alapján Biatorbágy lakásállományának 92,6%-a csatlakozik a kiépített hálózathoz. Ez az arány napjainkra nőtt, de még így is szennyvízhálózatra rá nem kötött háztartásokra kivetett talajterhelési díj fizetésére kötelezettek száma 541 db háztartás.

A közelmúltban városunk képviselő-testülete a közművek, benne a szennyvízelvezetés és tisztítás kapacitáshiánya miatt, változtatási tilalmat vezetett be a jelenleg épülő nyugati lakópark III. ütemére. A szennyvízhálózatot és tisztító telepet üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. a szennyvízhálózatra jelenleg nem ad rákötési engedélyt

A közüzemi szennyvíz összegyűjtésének és tisztításának kapacitáshiánya alapvetően három okra vezethető vissza:

  1. A hidraulikus terhelés napi változásai: csúcsidők

Jelenleg a szennyvíztisztító telep tervezett hidraulikai terhelése 3000 m3/nap. Éves szinten nézve a jelenlegi átlag beérkező szennyvízmennyiség megközelíti a 2000 m3/napot. A problémát ebben az esetben az jelenti, hogy az érkező szennyvizek a vízhasználat szempontjából a nap két csúcsidőszakában, a reggeli és a kora esti órákban jelentkeznek. Ekkor a telep hidraulikai teljesítőképességének a határán üzemel. Hasonló jelenség a nyári záporok időszaka is, amikor a csapadék szennycsatornába jutó része hirtelen, lökésszerűen éri el a szennyvíztelepet. Az órai csúcsvízhozam korlátja a végátemelő maximális 85 l/s (306 m3/h) kapacitása. Várhatóan a klímaváltozás hatására bekövetkező egyszerre lehulló szélsőséges csapadékmennyiség gyakorisága növekszik, ezzel tovább rontva a szennyvízkezelés feltételeit.

  1. A telepre érkező szennyvíz szennyezőanyag koncentrációja

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep tervezése több mint 40 évvel ezelőtt történt, az akkori vízhasználati szokásoknak, és a vizes berendezések technikai fejlettségének megfelelően. Vízhasználati szokásaink azóta megváltoztak, átlagosan kevesebb vizet használunk. Elterjedtek a modern, víztakarékos háztartási berendezések, amelyek tovább csökkentették az egy háztartásban felhasznált víz mennyiségét. Ezen okokból a háztartások által kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag-koncentrációja megnőtt, egyes kémiai anyagok tekintetében meghaladja a telep vízjogi engedélyében meghatározott mértéket. (pl. Nitrogén, foszfor (P)). Az értékek közül egyes értékek lényegesen kiugranak és meghaladják az 550-600 mg/l között húzódó átlagos szennyezőanyagtartalmat. Ez nagyban eltér a szakirodalmi adatok szerinti optimum tartománytól, ami 300-400 mg/l. Az országos tendenciához hasonlóan a biatorbágyi szennyvíztisztító esetében igen tömény szennyvízzel állunk szemben. Ebből eredően bizonyos időszakokban a telep mért lakosegyenérték terhelése a tervezett terhelést jócskán meghaladó értékeket mutat (28 000 – 40 000 LE), így ezekben az időszakokban jelentős túlterhelésről beszélünk.

  1. A szennyvizet összegyűjtő és továbbító hálózat hiányosságai

A lakosok számának, ill. a lakóterületek növekedésével a szennyvízhálózat egyes területeken hiányzik vagy túlterhelt, új vezetékek fektetése, ill. meglévők bővítése szükséges. Biatorbágy szennyvizének összegyűjtését és elvezetését 19 szennyvízátemelő biztosítja. Többségük elavult, fejlesztésre szorul. 

Természetesen mindhárom ok szorosan összefügg egymással, javulás kizárólag együttes kezelésük esetén várható.

Összefoglalás

A ’90-es évek elején megtervezett és kivitelezett szennyvízelvezető és tisztító rendszer jól szolgálta az akkori települést. A 2000-es évek városiasodási folyamatával járó lakosságszám- valamint a lakó- és ipari övezet bővülést már nem volt, és jelenleg sem képes ellátni. A városvezetés már 2011-2012-től érzékelte a problémát, azt azonban nem volt képes a súlyának megfelelően kezelni. A szolgáltatók jelzéseire nem, vagy csak későn reagált, megoldásai csak rövid távon és ideiglenesen hoztak javulást. A 2020-ban készült „Települési Szennyvízkezelési Programban”, ill. a Fővárosi Vízművek Zrt. „Biatorbágy szennyvíztisztító telep és szennyvízelvezető hálózat fejlesztési koncepciójában” már 2021-ben felhívták a városvezetés figyelmét a város fejlődését és mindennapi életét befolyásoló szennyvíz problémákra. Döntés, megoldási javaslat illetve felkészülés a megoldásra a mai napig nem történt.

Javaslatok

A közműfejlesztések napjaink egyik legdrágább beruházásai közé tartoznak. Javasoljuk egy közműalap létrehozását, amelybe az önkormányzati befizetések mellett bekerülnének az ingatlanfejlesztők és városunkban megtelepülő vállalkozások befizetései, talajterhelési díj, bírságok, és minden a közművekkel kapcsolatos bevételek. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. koncepciója konkrét fejlesztési javaslatokat és műszaki megoldásokat tartalmaz a szennyvízelvezető és tisztító rendszer bővítésére, kapacitásának növelésére. Javasoljuk ezek aktualizálását, megvalósításuk városstratégiai szintre emelését

Javasoljuk továbbá az illegális esővíz-rákötések felderítését. Ezek a rákötések nagy mértékben növelik – egy-egy esős napon 5-20%-kal – a tisztítandó víz mennyiségét. Szükségesnek tartjuk a lakosság figyelmét felhívni, hogy a csatornába kerülő, nem bomló „dolgokkal” súlyos károkat okoznak a szennyvíztisztító-rendszer gépészeti berendezéseiben. Az esővíz elvezetésénél meg kell vizsgálni, hol és hogyan hozhatók létre esőkertek.

Az új intézményi beruházásoknál, illetve az ipari parkokban meg kell követelni a csapadékvíz helyben szikkasztását.

Fontosnak tartjuk egy pályázatfigyelő rendszer keretében a folyamatos céltámogatások keresését, monitoringozását (KEHOP).