Városi vagyongazdálkodás

Biatorbágy városa az egyik legtehetősebb a Budapesti agglomerációban található települések közül. Bevételeiből összesen éves szinten körülbelül 18,5 milliárd forint (2024-ben pontosan 18 480 853 015) elköltéséről dönt. Ezt azonban véleményünk szerint nem megfelelően teszi: koncepcionalitása, hatékonysága, átláthatósága mind megkérdőjelezhető.

A városi vagyongazdálkodás a költségvetési koncepción alapszik, mely tervszerű gazdálkodásra használhatatlan, költségvetési prioritások felállítására alkalmatlan!

„Biatorbágy Város Önkormányzata 2024-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A már megkezdett fejlesztések során továbbra is számítunk uniós-, országos- és térségi támogatásokra. „

Biatorbágy jelenlegi vagyongazdálkodása három részre tagolódik:

 1. Kötelezően ellátandó feladatokkal járó kiadások 
 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások
 3. Fejlesztési célú kiadások 

A fent felsoroltak közül a kötelezően ellátandó feladatokkal járó költségre nincsen a város képviselő-testületének jelentős befolyása. Ezt leginkább a város polgármestere, jegyzője és az intézmények vezetői tudják kordában tartani hatékony működtetéssel az intézményi költségvetések keretein belül. A jogszabályok a feladatok elvégzését írják elő, de ezeknek a kivitelezési módja (és költsége) sok esetben helyben dől el.

Az önként vállalt feladatok köre a testület hatáskörébe tartozik. Az önként vállalt feladatok átvizsgálása minden évben szükséges, ugyanakkor jelentős változtatása jellemzően csak hozzáadással / minimális változtatással indokolt. Eltérő esetben az életminőség romlását idézhetné elő. 

A fejlesztési célú kiadások tartalmazzák az összes olyan tételt, melyet az első kettő pont nem fed le, legyen az például oktatási intézményfejlesztés, közlekedésfejlesztés, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, útfelújítás, infrastruktúra-fejlesztés, stb.

A koncepció alapvetései, az abban foglalt feladatok nem vitathatóak, miszerint a város költségvetését folyamatosan, tervekre épülően kell meghatározni, és az általános, kötelezően vagy önként vállalt feladatokat el kell látni. Ugyanakkor a koncepció kivitelezése véleményünk szerint több okból is hibás:

 • a koncepciót elkészülte után ugyan, közmeghallgatáson megvitatják, de ennek időszakában a költségvetés már elkészült;
 • a koncepció nem hosszú távra tekint előre és évente változhat, nincs mögötte egy több évre előre tekintő terv, városfejlesztési koncepció;
 • elaprózza a meglévő vagyonelemek megmentését, folyamatosan új elemek építését előtérbe helyezve.

Véleményünk szerint Biatorbágynak egy adott irányba kellene a költségvetését évről évre vinni, melyben az időszakosan felmerülő pályázatok nem lehetnek komoly befolyásoló tényezők. Természetesen, amennyiben olyan lehetőség adódik, mely nem adott évre volt tervezve, de támogatással előrébb hozható a megvalósítás, vagy új igény keletkezik a tervezés és megvalósítás között, úgy ezt lehet rugalmasan kezelni.

A fent vázolt jelenlegi helyzettel szemben a Biatorbágyért Egyesület az alábbi elvek és konkrét intézkedések mentén javasolja működtetni Biatorbágy vagyongazdálkodását:

 • Koncepcionális költségvetés
  • Kívánatos, hogy a település megfelelő, és a lakosság által elfogadott jövőképpel rendelkezzen, amely irányába a testületnek felhatalmazása van haladni. Így javasoljuk egy hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció megalkotását, és ehhez illeszkedve készüljön az éves koncepció, amelyhez lehet a költségvetést összeállítani, ahhoz igazítani.
  • Javasoljuk, hogy azon költségekkel kapcsolatban, amelyek nem támogatják szorosan a koncepcióban megfogalmazott célokat (leszámítva szükséges / vészhelyzeti kiadásokat), csak több körben megvitatott esetben térhessen el a testület és a városvezetés. 
 • Következetesség / pályázati lehetőségek:
  • Biatorbágy csak és kizárólag (a vis major eseteket kizárva) azon lehetőségekre pályázik, amelyek a korábban elfogadott koncepciót támogatják, és nem kötelezik el hosszú távra más irányba.
 • Fenntartható költségvetés:
  • A költségvetés egyensúlyának fenntartása. 2020 és 2024 között a város tervezett kiadásai 400%-ot míg bevételei összesen 200%-ot nőttek. Ebben szerepet játszik a pályázati források elnyerésére elkülönített önerő, melyhez hitel felvételére van szüksége a városnak. Ez hosszú távon tervezendő, hogy az eladósodás elkerülhető legyen.
 • Kiszámítható költségvetés:
  • Javasoljuk, hogy Biatorbágy önkormányzata hitelt beruházásra csak olyan esetben vehessen fel, amelynek hosszú távú megtérülése alátámasztható. A megtérülés nem minden esetben anyagi, lehet az az oktatással, jövőképpel kapcsolatos is.
 • Átlátható költségvetés:
  • Az átláthatóság érdekében Biatorbágy önkormányzata minden gazdálkodással kapcsolatos szerződését kezelje egy nyilvános, bárki által hozzáférhető adatbázisban, amelyben kerüljön rögzítésre minden, törvényleg szabadon megismerhető információ az összes megbízási, vállalkozási szerződésről, a kifizetett számlákkal, jogcímekkel. Ezáltal azok könnyedén áttekinthetővé, bármikor visszakövethetővé és összemérhetővé válhatnak. A megjelenő adatok minden esetben feldolgozhatóak legyenek, ne PDF formátumban átláthatatlanul jelenjenek meg, amelyek a feldolgozhatóságot gátolják. 
  • A költségvetés struktúráját változtató döntések legalább 2 alkalommal jelenjenek meg a képviselő-testület előtt, hogy a lakosságnak és a képviselőknek legyen idejük azt két ülés között megvitatni a lehetséges következményeket, azokat megfontolva dönteni. Kifejezetten kitérve itt a hitelek felvételére, amelyek több évre meghatározzák Biatorbágy szabadon felhasználható pénzeszközeinek sorsát (az eddigi gyakorlatban a szakbizottsági döntés után sokszor már aznap el is fogadta a képviselő-testület jelenlegi többsége, gyakorlatilag mérlegelés nélkül). Minden a költségvetést érintő kérdésben biztosítani kell a lakosság rálátását két ülés közt (kivételt képeznek az azonnali intézkedést igénylő tételek, amelyeket SZMSZ-ben kell meghatározni).
  • Javasoljuk az éves költségvetés többkörös elfogadását: a januári ülésen az előzetes költségvetés kidolgozása az intézményi költségvetésekkel; februári ülésen a részletes elfogadás.
 • Gazdasági alapú működtetés:
  • Biatorbágy saját fenntartású intézményeinél törekedni kell a motiváló működtetésre, melyek az intézmények dolgozóinak bérezésében kell pozitív hatással megjelenni.
  • Kevesebb néha több alapú gondolkodás a költségvetésben: Biatorbágy önkormányzata törekedjen a meglévő gazdasági szervezetek, szociális, kulturális intézményeinek és egyéb kisvárosias környezetének fejlesztésére új fejlesztések megvalósítása helyett.
 • Részvételi/ közösségi költségvetés bevezetése:
  • A város hozzon létre egy részvételi költségvetési alapot, amely a város bevételeinek 1%-a felett rendelkezik, hogy ténylegesen a város lakói dönthessenek akár nagyobb volumenű kérdésekben, ezzel elősegítve a demokratikus döntéshozatalt, a város lakosságát bevonva ezekbe a kérdésekbe. (Erre látunk már jó példákat: Szentendrén városrészekre vonatkozóan, közvetlen szomszédunkban, Törökbálinton pedig az egész városra vonatkozóan működtetnek ilyen közösségi költségvetést.)
  • A Pénzügyi bizottság és a képviselő-testület munkájának segítésére alakuljon helyi költségvetési tanács, melynek tagjait nyílt pályázat útján választja a képviselő-testület.
 • Zöld energiára alapuló jövőkép a költségvetésben:
  • Biatorbágy önkormányzata a fejlesztési célú költségvetési keret 10%-át legyen köteles zöld / megújuló energetikai fejlesztésre fordítani 5 évig a saját ingatlanfenntartásaival kapcsolatban.
 • Nyílt közbeszerzések támogatása
  • Ahol a törvény lehetővé teszi, ott minden esetben ragaszkodni kell a nyílt közbeszerzéshez, mivel a nagyobb verseny alacsonyabb költségeket jelenthet.
 • Többajánlatos döntések:
  • Kisebb beruházások esetében is minimum három ajánlat bekérése ugyanazon tartalomra szükséges, az ajánlatokat előzetesen öt munkanappal a testületi / bizottsági ülések előtt meg kell ismertetni a testület tagjaival.
 • Beruházási döntések meghozatala, elbírálása
 • Beruházási döntéseknél a lehető legkedvezőbb ár-érték arány elve alapján szülessenek döntések. Az érték természetesen nem kizárólag anyagiakban értelmezendő.

A Biatorbágyért Egyesület elkötelezett a város vagyonának gondos kezelése, valamint a város intézményeinek magas szintű és hatékony működtetése mellett.